Podpisanie z dostawcą Umowy dotyczącej ustalenia warunków importu marihuany medycznej oraz innych preparatów zawierających THC

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, że w dniu 13/02/2023 podpisał Umowę dotyczą-cą importu z Portugalii do Polski marihuany medycznej, czyli surowca farmaceutycznego pochodzenia konopnego, pod postacią suszu oraz ekstraktów (olejków), zawierających od 9% do 17% THC (Produkty). Stroną umowy jest firma z siedzibą w Portugalii (Dostawca).
Dostawca jest wiodącym portugalskim producentem konopi z zawartością THC powyżej 0,3%.

W Umowie Dostawca zobowiązał się do udzielania informacji, oraz przekazania dokumen-tacji i wyjaśnień, wymaganych do rejestracji Produktów w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) lub w innych wła-ściwych urzędach lub instytucjach, oraz do wypełnienia innych obowiązków niezbędnych do wprowadzenia Produktów do sprzedaży na terytorium Polski.
W wykonaniu Umowy Emitent będzie pełnił rolę podmiotu odpowiedzialnego, czyli Marke-ting Authorization Holder (MAH) i zobowiązany jest rozpocząć proces rejestracji Produk-tów w Polsce od złożenia wniosku do URPL, a następnie strony podpiszą szczegółową, osta-teczną umowę dotyczącą harmonogramu dostaw, cen, aspektów jakościowych, schematu dystrybucji, środków transportu, tras i kosztów, oraz wszelkich innych obowiązków każdej ze stron.
Zgodnie z Umową, Emitent złoży w URPL wniosek o umożliwienie komercjalizacji Produk-tów, jako surowca farmaceutycznego, przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych w aptekach (Rejestracja) po otrzymaniu od Dostawcy wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących Produktów, w tym specyfikacji Produktów dokumentacji i infor-macji. Po Rejestracji Produktów i przed pierwszą dostawą Produktów, podmiot odpowie-dzialny powinien uzyskać pozwolenie na import określonej partii Produktów do Polski.

Emitent będzie sprzedawać Produkty wyłącznie pod swoimi znakami towarowymi, które pozostaną wyłączną jego własnością. Na opakowaniu zostaną umieszczone informacje o nazwie i adresie rzeczywistego producenta i/lub wszelkie inne informacje, które będą wy-magane zgodnie z wymogami prawnymi obowiązującymi w naszym kraju.
Dostawca pozostanie właścicielem praw własności intelektualnej związanych z Produktami, które mogą obejmować prawa do wzorów przemysłowych, znaków towarowych, patentów, nazw firm, nazw handlowych, wzorów użytkowych, wynalazków, know-how i wszystkich materiałów chronionych prawem autorskim, takich jak między innymi do specyfiki produk-tu, projektów, rysunków architektonicznych, projektów opakowań, etykiet, materiałów re-klamowych, materiałów audiowizualnych i programów komputerowych, niezależnie od tego, czy zostały stworzone przez Dostawcę lub inne podmioty.
Zarząd Emitenta podkreśla, iż rozpoczęcie dystrybucji marihuany medycznej będzie istot-nym krokiem w dalszym rozwoju Emitenta oraz będzie miało istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta: Zarząd przewiduje, iż początkowe zamówienia na poziomie od kilku do kilkunastu kilogramów miesięcznie, mogą – w zależności od aktualnej sytuacji na rynku oraz otoczenia konkurencyjnego – przekroczyć w Polsce poziom 100 kg na miesiąc. Zarząd zaznacza, iż w chwili obecnej wzrasta zapotrzebowanie na marihuanę medyczną w polskich aptekach, a cena detaliczna za 1 gram suszu wynosi 65-70 zł brutto.

Udostępnij