Podpisanie umowy dystrybucyjnej określającej warunki współpracy i sprzedaży na wyłączność brytyjskich produktów CBD

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 19.7.2023 r. podpisał umowę dystrybucyjną określającą warunki współpracy i sprzedaży na wyłączność produktów CBD („Umowa”).
Umowa przewiduje wyłączność dystrybucji w Polsce i na Ukrainie oraz możliwość sprzedaży produktów w innych krajach.
Drugą stroną Umowy jest podmiot z siedzibą w Wielkiej Brytanii („Partner”) produkujący suplementy diety i kosmetyki oraz posiadający wyłączne prawa do dystrybucji wybranych produktów („Produkty”) na terenie Europy.
Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia i będzie obowiązywać przez okres jednego roku, a następnie na czas nieokreślony, aż do jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron z zachowaniem co najmniej jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
Emitent zobowiązał się do zakupu minimalnej ilości Produktów w danym kwartale. Jeżeli w którymkolwiek kwartale obowiązywania Umowy Emitent nie dokona zakupu minimalnej ilości Produktów, może wyrównać wartość minimalną zamawianych Produktów w kolejnym kwartale.
Strony mogą rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym, poprzez pisemne powiadomienie, m.in. w przypadkach gdy:
a) druga strona nie zapłaci jakiejkolwiek kwoty należnej na mocy Umowy i pozostaje w zwłoce nie krócej niż 30 dni, po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o konieczności dokonania takiej płatności,
b) druga strona dopuści się naruszenia jakiegokolwiek istotnego warunku Umowy i nie naprawi tego naruszenia w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego powiadomienia (jeśli takie naruszenie jest możliwe do naprawienia).
Ponadto, Partner może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym m.in. jeżeli Emitent nie dokona zakupu odpowiedniej minimalnej ilości Produktów w danym kwartale (z uwzględnieniem zasady wyrównania wartości minimalnej zamawianych Produktów w kolejnym kwartale).
Ceny płacone za Produkty będą cenami katalogowymi Partnera, przedstawianymi Emitentowi okresowo. Partner powiadomi Emitenta na piśmie z 30-dniowym wyprzedzeniem o wszelkich podwyżkach cen Produktów. Umowa zawiera zapisy dotyczące kwestii odszkodowawczych stron.
Zarząd Emitenta podkreśla, że w Wielkiej Brytanii, sprzedaż produktów z CBD jest legalna, a każdy brytyjski producent musi ubiegać się o licencję oraz spełnić szereg rygorystycznych wymogów dotyczących jakości medycznej i standaryzacji farmaceutycznej. Partner spełnia wszelkie wymaganie przewidziane prawem brytyjskim, a jego produkty są zarejestrowane w Wielkiej Brytanii jako suplementy diety. Zarząd Emitenta przewiduje, że w wyniku podpisanej umowy Emitent poszerzy swoją ofertę o wysokiej jakości legalne produkty CBD pochodzące z Wielkiej Brytanii, a ich dystrybucja będzie miała istotny wpływ na zwiększenie przychodów Emitenta, dzięki wysokiej renomie produktów brytyjskich oraz znacznym wyróżnieniu się ich na polskim rynku CBD.

Udostępnij