Informacja dotycząca wpływu epidemii koronawirusa na sytuację Emitenta

W nawiązaniu do stanowiska Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych („ESMA”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego, Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19, nie występuje zagrożenie wpływu tej epidemii na pogorszenie wyników jednostkowych Emitenta. Natomiast spółki zależne, zwłaszcza VAPEM Sp. z o.o. wobec stopniowego zawieszania lub ograniczania działalności przez kontrahentów związanych, w przypadku VAPEM Sp.z o.o., głównie z działalnością w centrach i galerach handlowych, oraz sprzedażą w sklepach nie prowadzących sprzedaży artykułów pierwszej potrzeby może nastąpić spadek sprzedaży. VAPEM dopasowuje plany handlowe w tym obszarze do zmieniającego się poziomu dostaw. Zarząd nie jest na dzień dzisiejszy w stanie określić, jak długo w/w sytuacja będzie miała miejsce. Na dzień publikacji niniejszego raportu nie jest możliwe oszacowanie prawdopodobieństwa, czy w późniejszych okresach nie nastąpi pogorszenie sprzedaży przez odbiorców spółki VAPEM z którymi firma współpracuje z powodu chorób pracowników lub w wyniku nakazów wydanych przez organy administracji publicznej.

Równocześnie Emitent aktywnie działając w branży konopnej rozpoczął działania związane z analizą możliwości wykorzystania kompetencji Emitenta w obszarze użycia kanabinoidów CBD/THC, w tym także wykorzystania kompetencji partnerów pozyskanych dotychczas przez Emitenta.

Zarząd VAPEM Sp. z o.o. rozpoczął działania mające na celu pełniejsze wykorzystanie kanałów sprzedaży internetowej dla sklepów i odbiorców detalicznych. O efektach tych działań Emitent będzie informował w oddzielnych raportach.

Komercjalizacja efektów nawet części rozpoczętych działań może mieć wpływ na przyszłe wyniki Emitenta i spółek zależnych. Emitent podkreśla przy tym, że niektóre lub wszystkie z opisanych wyżej działań mogą przynieść efekt dopiero w dłuższej perspektywie czasowej lub z przyczyn niezależnych od Emitenta zakończyć się niepowodzeniem.

Udostępnij

Dodaj komentarz