Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Zarząd informuje, iż zawarł z EQ1 sp. z o.o., umowę na doradztwo przy wprowadzaniu akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect („Akcje”), sporządzenie dokumentu informacyjnego oraz pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy przy wprowadzaniu Akcji do obrotu na NewConnect („Umowa”).

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. Umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy od dnia zawarcia, z zastrzeżeniem że Umowa zostaje wykonana i rozwiązana z upływem dnia pierwszego notowania akcji na NewConnect.

Udostępnij