OGŁOSZENIE O OFERCIE NABYCIA AKCJI SERII F

Zarząd Telehorse S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 13 maja 2019 roku w zakresie publikacji treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Emitenta w tym samym dniu, informuje, że zgodnie z treścią Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w dniu dzisiejszym publikowane jest ogłoszenie dotyczące warunków oferty nabycia akcji serii F przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz realizacji prawa poboru.

Spółka nie przygotowała i nie udostępniła prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w związku z emisją akcji serii F, ponieważ nie była do tego zobowiązana na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Treść art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) dalej zwanej: „Ustawą”, stanowi, że udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego nie wymaga oferta publiczna, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub sprzedającego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży papierów wartościowych z dnia jej ustalenia stanowią mniej niż 1.000.000 € (jeden milion euro) i wraz z wpływami, które emitent lub sprzedający zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy – nie osiągną lub nie przekroczą tej kwoty.

Ponadto art. 7 ust. 4 pkt 5 Ustawy nie nakłada na emitentów zastępczego obowiązku udostępnienia memorandum informacyjnego, tak więc Telehorse S.A. (w przyszłości Cannabis Poland S.A.) nie musiała sporządzać również takiego dokumentu.

W załączeniu przekazujemy wzór formularza zapisu na akcje oraz pełną treść ww. ogłoszenia dotyczącego emisji akcji serii F.

UWAGA: W punkcie 10 formularza „Typ zapisu„, można zaznaczyć tylko jedno pole ! Oznacza to, że osoba, która chce dokonać więcej niż jeden rodzaj zapisu, musi wypełnić kolejny formularz.
Dla przykładu, jeżeli ktoś chce dokonać trzech zapisów: 1) na podstawie posiadanych praw poboru, 2) zapis dodatkowy, 3) uzyskać zaproszenie Zarządu do objęcia pozostałych Akcji Serii F (jeśli jakiekolwiek pozostaną do dyspozycji); musi wypełnić TRZY formularze !

Osoby, które nie posiadają praw poboru, a chciałyby nabyć akcje z puli Zarządu, proszone są o kontakt bezpośrednio ze spółką pod adresem office@telehorse.pl, aby uzyskać zaproszenie Zarządu do objęcia pozostałych Akcji Serii F (jeśli jakiekolwiek pozostaną do dyspozycji).

Formularz(e) należy dostarczyć w oryginałach do swojego domu maklerskiego.

TLH SA – formularz zapisu na akcje – seria F – format PDF

TLH – formularz zapisu na akcje serii F – format DOC

TLH SA – ogloszenie ws oferty zgodnie z art 434 ksh – seria F

Udostępnij