Zawiązanie spółki zależnej mającej docelowo działać jako hurtownia farmaceutyczna

Zarząd Cannabis Poland S.A. („Spółka”) informuje,iż w dniu 30.03.2023 r. podpisał akt założycielski spółki THC Pharma S.A., która będzie ubiegać się w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym („GIF”) o zgodę na wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.
Kapitał zakładowy THC Pharma S.A. został określony na 100.000,00 zł, który dzieli się na 1.000.000 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Cena emisyjna akcji jest równa wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy został pokryty w całości wkładem pieniężnym.
Spółka objęła 50% akcji w w/w spółce, podczas gdy drugie 50% objęła spółka Hemp&Health S.A.. również notowana na NewConnect.
Zgodnie z przepisami, GIF powinien rozpatrzyć wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej w ciągu 90 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku (bieg terminu rozpatrzenia wniosku ulega każdorazowo zawieszeniu w przypadku konieczności uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień).
Prowadzenie własnej hurtowni pozwoli Spółce kontrolować import i dystrybucję marihuany medycznej, konsolidować wyniki sprzedaży oraz zyskać na marży.
Szacowany czas uruchomienia hurtowni to czwarty kwartał 2023 roku, co związane jest m.in. z koniecznością pozyskania odpowiedniego lokalu oraz jego adaptacją, przygotowaniem i wdrożeniem wymaganych prawem procedur oraz zatrudnieniem zespołu.
Dodatkowo przy obrocie środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi potrzebne jest dodatkowe pozwolenie GIF działalności w zakresie wytwarzania, przetwarzania, przerabiania, przywozu lub dystrybucji środków odurzających.
Zamiarem wspólników ww. spółki, jest wprowadzenie jej akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Udostępnij