Przydział warrantów subskrypcyjnych serii C

Zarząd Cannabis Poland niniejszym informuje, iż w dniu 29.12.2022 roku doszło do przydziału warrantów subskrypcyjnych serii C uprawnionym do ich objęcia na podstawie uchwały nr 1/12/2022.

Zgodnie z powyższym, w związku z treścią §7c. statutu Spółki, przydzielonych zostało 860.000 warrantów subskrypcyjnych serii C uprawniających do objęcia akcji na okaziciela Spółki serii I o wartości nominalnej 0,10 zł i cenie emisyjnej 0,35 zł każda, z wyłączeniem prawa poboru wyemitowanych na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.11.2022 roku („Warranty Subskrypcyjne”).

Warranty Subskrypcyjne zostały przydzielone jednemu inwestorowi i są niezbywalne.

Udostępnij