Podpisanie umowy o współpracy z zakładem farmaceutycznym

Zarząd Cannabis Poland S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2023 roku podpisał umowę o współpracy z zakładem farmaceutycznym zlokalizowanym w Polsce („Zakład”) („Umowa”).
Emitent przyjął w umowie rolę podmiotu odpowiedzialnego – Marketing Authorization Holder („MAH”) i zobowiązał się:
1. uzyskać pozwolenia z URPL na dopuszczenie do obrotu marihuany medycznej w postaci suszu lub olejków („Produkty”),
2. pełnić rolę podmiotu odpowiedzialnego dla Produktów i wypełniać wszelkie obowiązki prawne wynikające z ww. roli w odniesieniu do Produktów,
3. prowadzić dozwoloną promocję Produktów oraz działania edukacyjne dotyczące Produktów,
4. zapewnić finansowanie.
Ponadto na podstawie postanowień Umowy strony postanowiły, iż Zakład przyjmuje zlecenie i zobowiązuje się świadczyć na rzecz MAH m.in. następujące usługi:
1. przyjęcia roli importera na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej surowca farmaceutycznego stanowiącego jednocześnie substancję kontrolowaną,
2. uzyskać każdorazowe pozwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego na import konkretnej partii surowca
3. zakupu surowca od podmiotu wskazanego przez MAH, na warunkach ustalonych przez MAH w aneksie do Umowy, za uprzednią zgodą Zakładu. Przy czym MAH zapewnia finansowanie zakupu surowca przez Zakład poprzez zapewnienie środków finansowych w formie przedpłat przed złożeniem zamówienia na zakup surowca przez Zakład,
4. przeprowadzenia czynności wytwórczych, zgodnie z Dobrą Praktyką Wytwarzania na Produkcie, w tym przeprowadzenie niezbędnych badań Produktów oraz ich przepakowanie
5. dokonanie zwolnienia serii umożliwiającego wprowadzenie produktu do hurtowni w Polsce, a następnie aptek ogólnodostępnych,
6. odsprzedaży Produktów, dla których czynności wytwórczych został zakończony i które mogą zostać wprowadzone do obrotu hurtowego w Polsce do hurtowni farmaceutycznej należącej do MAH lub do innej hurtowni farmaceutycznej wyznaczonej przez MAH, na warunkach, a w szczególności po cenie wyznaczonej przez MAH, za wcześniejszą zgodą Zakładu. Zakład uprawniony jest do naliczenia marży za podejmowane czynności w wysokości określonej w aneksie do Umowy.
Zakład ponadto wyraził zgodę na użycie jego danych jako wytwórcy kontraktowego, u którego następuje zwolnienie serii Produktu na terenie Unii Europejskiej / Polski, a MAH jako podmiot odpowiedzialny, we wniosku o rejestrację surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych, który zostanie złożony przez MAH do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) w celu rejestracji Produktów w Polsce.

Zakład zobowiązany jest zaimportować dostawę Produktów w ilościach, w okresach oraz na warunkach wskazanych w prognozie określonej w Umowie, o ile Produkt spełnia warunki do jego importu określone we właściwych przepisach, a także w Umowie, w szczególności znajduje się na liście wskazanej w załączniku do Umowy. MAH jest odpowiedzialny za zgłoszenie dodatkowych ilości produktu do Głównego Inspektora Farmaceutycznego, w przypadku gdyby importowane ilości Produktów miały doprowadzić do przekroczenia limitu przywozu albo wewnątrzwspólnotowego nabycia ziela konopi innych niż włókniste oraz jego preparatów ustalonych dla Polski na podstawie Jednolitej Konwencji w sprawie środków odurzających z 1961 r.

MAH nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadki braku realizacji dostawy Produktów wynikające z przyczyn niezależnych od MAH, w szczególności MAH nie będzie odpowiadać wobec Zakładu za utratę potencjalnych zysków.
Ponadto, Umowa zawiera m.in. zapisy dotyczące gwarancji produktów, zapewnienia stron oraz wycofania produktów.
Każda ze stron ma prawo rozwiązać Umowę z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego drugiej stronie na piśmie. W wypadku, gdy jedna ze stron nie wywiąże się z któregokolwiek z przewidzianych w Umowie zobowiązań, druga strona jest zobowiązana przekazać stronie naruszającej zawiadomienie wzywające do podjęcia działań naprawczych w ciągu trzydziestu dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. Po bezskutecznym upływie tego terminu, strona dotknięta skutkami naruszenia ma prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie do strony naruszającej pisemnego wypowiedzenia, co nie pozbawia strony dotkniętej skutkami takiego naruszenia uprawnienia do skorzystania z innych praw przysługujących jej na podstawie Umowy lub stosownych przepisów prawa.

Bez uszczerbku dla innych praw przysługujących jej na mocy Umowy lub przepisów prawa, MAH może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym poprzez przekazanie Zakładowi wypowiedzenia w wypadku m.in. podjęcia przez Zakład działań niezgodnych z prawem lub innych działań, które w opinii Zakładu mogą naruszyć dobre imię Zakładu i MAH.

Udostępnij